Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO MŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW II KADENCJI

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 czerwca 2019

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO MŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW II KADENCJI

Na podstawie § 7 pkt 1 Statutu Mławskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu, Burmistrz Miasta Mława ogłasza wybory do Mławskiej Rady Seniorów II kadencji.

 1. Głosowanie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) na zebraniu wyborczym w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13 od godz. 16.30.
 2. Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Mławskiej Rady Seniorów są mieszkańcy Mławy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, obecni na spotkaniu.
 3. Wybór członków Rady następuje poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania, wydanej za okazaniem dowodu osobistego.
 4. Karta do głosowania obejmuje wykaz kandydatów do Rady oraz pieczęć Urzędu. Karty do głosownia przygotowuje Burmistrz. Głos oddany na innej karcie, niż ustalony wzór, jest nieważny.
 5. Na karcie do głosowania każda osoba uprawniona może oddać ważny głos maksymalnie na pięć osób. Dopuszczalne jest zagłosowanie na mniej niż pięć osób.
 6. W przypadku gdy głosujący odda głos na więcej niż pięć osób, kartę do głosowania uznaje się za nieważną. Nieważnych kart do głosowania  nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
 7. Do Rady na zebraniu wyborczym wybranych zostaje do 15 osób, którzy w głosowaniu  otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 8. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, ale nie powoduje to przekroczenia limitu, wszystkie osoby  wybrane w ten sposób uzyskują status członka Rady.
 9. Komisja Skrutacyjna sporządzi protokół z przebiegu wyborów do którego dołącza się karty do głosowania.
 10. Przewodniczący zebrania przekaże Burmistrzowi protokół z zebrania wyborczego, protokół z przebiegu wyborów wraz z kartami do głosowania i listą obecności.

Porządek zebrania wyborczego:

 1. Wybór Przewodniczącego zebrania  wyborczego;
 2. Przedstawienie kandydatów;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Wydanie kart do głosowania;
 5. Głosowanie na kandydatów na członków Mławskiej Rady  Seniora II kadencji;
 6. Zliczenie głosów;
 7. Podanie informacji o wynikach wyborów;
 8. Zamknięcie zebrania wyborczego.

 
Informacja o kandydatach zgłoszonych do Mławskiej Rady Seniorów II kadencji zawarta w formularzach zgłoszeniowych:

Barbra Bartkowska
Od wielu lat uczestniczy w spotkaniach Klubu Seniora „Milonga” i aktywnie pomaga w ich organizacji. Członek Mławskiej Rady Seniora I kadencji.

Bogusław Bartkowski
Od kilkunastu lat należy do organizacji związanych z działalnością seniorów (kluby, sekcje seniorów w Miejskim Domu Kultury). Obecnie w grupie doradczej przy klubie - sekcji Seniorów w MDK. Był członkiem Mławskiej Rady Seniora I kadencji.

Jerzy Grzebski
Wieloletni opiekun Klubu Seniora „Milonga” działającego przy  Miejskim Domu Kultury w Mławie. Przewodniczący Mławskiej Rady Seniorów I kadencji. Organizator szeregu działań na rzecz seniorów.

Teresa Lis
Należy do Klubu Seniora przy Miejskim Domu Kultury w Mławie. Jest zaangażowana we wszystkie działania klubu. Działa w Grupie Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława. Uczęszcza również na zajęcia florystyczne dla seniorów w MDK.

Leszek Masacz
Aktywnie pomaga w organizacji spotkań Klubu Seniora „Milonga”, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Mławie.

Barbara Przybyszewska
Od 5 lat pełni funkcję   Zastępcy Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Mława. Bierze czynny udział w pracach Zarządu. Uczestniczyła w szkoleniach, które miały na celu utworzenie Mławskiej Rady Seniorów. W poprzedniej kadencji rady była Zastępcą Przewodniczącego Mławskiej Rady Seniorów.

Sławomir Zabielski
Aktywny członek Klubu Seniora „Milonga” działającego przy Miejskim Domu Kultury w Mławie. Uczestniczy również w zajęciach chóru „Cantare”, który koncertuje nie tylko
w Mławie, ale i w innych miastach.

Małgorzata Zakrzewska
Prowadzi zajęcia florystyczne dla seniorów w Miejskim  Domu Kultury w Mławie. Dla członków grupy organizuje wyjazdy na wystawy florystyczne wraz ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. Organizuje również bezpłatne warsztaty florystyczne prowadzone przez mistrzów florystycznych oraz plenery w celu poznania roślinności niezbędnej
do przygotowania kompozycji kwiatowych.

Podstawa prawna:
1.    Uchwała Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława  z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu,
2.    Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania na członków Mławskiej Rady Seniorów II kadencji

Mława, 10 czerwca 2019 r.