Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia reklam

root@npc.pl / 17 grudnia 2007

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek:

- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej w celu umieszczenia reklam

Załączniki:

- 2 egz. mapki 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy

- 2 egz. projektu graficznego reklamy - zgłoszenie ustawienia reklam w Starostwie Powiatowym w Mławie

-zgoda właściciela urządzenia (np. słupy oświetleniowe – Zakład Energetyczny)

II. OPŁATY

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyliczona zgodnie z uchwałami wymienionymi w załączniku.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria. tel. 23 654 64 33 wew. 704

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16.

IV. Osoba do kontaktu

 Barbara Wilamowska Inspektor ds. utrzymania dróg

pokój nr 16, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 301

adres e-mail: elzbieta [dot] maciejskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy.

VII. UWAGI

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy dokonać na konto Urzędu Miasta bądź w kasie Urzędu po wydaniu decyzji, 2. Zgłosić zakończenie robót, 3. Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót.