Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – zadania 22, 23 i 24 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – zadania 22, 23 i 24

Aneta Malinowska / 31 stycznia 2022

Miasto Mława kontynuuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0034/16
Planowany koszt realizacji projektu – 38 173 660,14 zł, w tym dofinansowanie – 19 892 415,30 zł

30.12.2021 r. ogłoszono drugie postępowanie na roboty budowlane dla zadań nr 22, 23 i 24.

Zadanie nr 22 obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Moniuszki, Batorego, Dworcowej, Łącznej, Ciasnej, Niecałej, Gdyńskiej, LOK, Tęczowej, Niskiej, Żuromińskiej, Ceglanej na odcinkach ulic:
1)    Moniuszki (od skrzyżowania z Dworcową w kierunku na Łomię do końca zabudowań);
2)    Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do wysokości posesji Batorego 22;
3)    Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Żuromińską;
4)    Łącznej na odcinku od ul. Moniuszki do końca zabudowań;
5)    Niecałej (w celu spięcia z istniejącą siecią);
6)    Ciasnej do posesji nr ewid. 1264/2;
7)    Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żuromińską do skrzyżowania z ul. LOK;
8)    LOK na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdyńską do planowanego pasa obwodnicy zachodniej Miasta Mława;
9)    Tęczowej (odcinek drogi gminnej);
10)    Niskiej;
11)    Żuromińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdyńską do planowanego pasa obwodnicy zachodniej Miasta Mława;
12)    Ceglanej;
W zakres wchodzi wykonanie ok. 6 934 km kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym, kolektorem tłocznym oraz pompowniami.

Zadanie nr 23 obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Baczyńskiego w Mławie.
W zakres wchodzi wykonanie ok 597 mb kanalizacji sanitarnej na ul. Baczyńskiego i odcinka Al. Św. Wojciecha.

Zadanie nr 24 obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Stefana Roweckiego „Grota”.
Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej od obecnie budowanych budynków wielorodzinnych do istniejącego kolektora w ul. Granicznej (łącznie odcinek ok. 305 mb).

27.01.2022 r. ogłoszono wybór Wykonawcy dla ww. zadań,  którym została firma KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarach objętych Projektem do podjęcia czynności przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z procedurą wskazaną pod linkiem: https://mlawa.pl/artykuly/procedura-przylaczenia-budynku-do-sieci-kanalizacji-sanitarnej