Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 maja 2021

Burmistrz Miasta Mława ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku

W realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem konkursowych mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),

RODZAJE ZADAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU

W ramach realizacji zadania realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku będą realizowane następujące rodzaje zadań:

1)    ZADANIE NR 1 - Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży poprzez realizację aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz całe rodziny w formie pozaszkolnych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo – rekreacyjnych i projektów integracyjnych.

2)    ZADANIE NR 2 –  Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, problemem przemocy bądź problemem związanym z innymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do uzależnień, realizowany w trakcie wakacji w formie obozu, kolonii, półkolonii integracyjnych.

3)    ZADANIE NR 3 – Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

INFORMACJE SPECYFIKUJĄCE ZADANIE:

  • Obowiązkowo przyjęty przez organizację wewnętrzny „Program profilaktyki uzależnień i  zachowań ryzykownych”;
  • Przeprowadzenie zajęć dla każdego uczestnika projektu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia
  • Przestrzeganie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

Wyznacza się termin realizacji zadania od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na wzorze oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku (piątek) w Kancelarii Urzędu Miasta Mława do godz. 16:00 lub wysłać na adres Urząd Miasta w  Mławie, ul. Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku.

Informacji na temat niniejszego ogłoszenia konkursowego udziela Agnieszka Puzio–Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 23 654 56 38, wew. 411, tel. 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.