Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 maja 2022

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku

W realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem konkursowych mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.).

RODZAJE ZADAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU

W ramach realizacji zadania realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku będą realizowane następujące rodzaje zadań:

ZADANIE NR 1 - Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów
 
ZADANIE NR 2 - Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Miasta Mława, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, w formach wyjazdowych, stacjonarnych, kolonii, biwaku, wycieczki, obozu, półkolonii,
celem:
1)    promocji zdrowego, aktywnego stylu życia;
2)    zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
3)    nauki umiejętności społecznych chroniących przed uzależnieniami.

W ramach realizacji zadania Oferenci zobowiązują się do:
1)    realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
2)    dokonania naboru uczestników programu przy udziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3)    zorganizowania letniego wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548);
4)    przeprowadzenia dla każdego uczestnika wypoczynku programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia na każdym turnusie wypoczynkowym;
5)    zapewnienia realizatorów posiadających uprawnienia do realizacji programu z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia;
6)    zachowania spójności założeń programu, grupy docelowej oraz realizacji z opisem programu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

Wyznacza się termin realizacji zadania od dnia 15 czerwca  2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na wzorze oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 8 czerwca 2022 roku (środa) w Kancelarii Urzędu Miasta Mława do godz. 16:00 lub wysłać na adres Urząd Miasta w  Mławie, ul. Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku.

Informacji na temat niniejszego ogłoszenia konkursowego udziela Agnieszka Puzio–Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 23 654 56 38, wew. 411, tel. 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Nowe wymogi dotyczące obowiązku informacyjnego podczas realizacji zdań:

Oferent w zawartej umowie zobowiąże się do informowania oraz używania znaku promocyjnego Miasta Mława, że realizowane Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Miasta Mława poprzez zastosowanie formuły: „Zadanie  /podać nazwę Zadania/ współfinansowano ze środków Samorządu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława” na wszystkich materiałach, informacyjno-promocyjnych, tj. we wszystkich materiałach (szkoleniowych, edukacyjnych itp.), publikacjach, informacjach dla mediów, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Oferenta (Facebook, Twitter, Instagram i innych), a także we wszystkich wystąpieniach publicznych, w tym radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących realizowanego zadania oraz na zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszelkie nośniki oraz materiały informacyjne, na których znajduje się znak promocyjny Oferenta będą musiały być zamieszczone w sposób zapewniający jego dobrą widoczność oraz w formie gwarantującej właściwą estetykę i poszanowanie oznaczeń Miasta Mława. Dodatkowo w komunikacji w mediach społecznościowych związanej z realizowanym Zadaniem Oferent będzie zobowiązany jest do stosowania hasztagów – #MlawaPomaga, #MlawaWspieraOrganizacjePozarzadowe, #MlawaJestPiekna.

Wszelkie projekty graficzne, o których mowa w ust. 1, przed ich realizacją i rozpowszechnieniem będą musiały być zaakceptowane przez Samorząd Miasta Mława pod względem zgodności z wymogami i w tym celu powinny zostać przesłane na adres e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Oferent zobowiązuje się do odebrania rollup’u promocyjnego Miasta Mława z Urzędu Miasta Mława oraz wyeksponowanie go podczas realizowanego wydarzenia w ramach realizacji zadania (zwrot rollup’u najpóźniej 3 dni po wydarzeniu).  

Oferent  po zakończeniu realizacji Zadania prześle w postaci linków internetowych lub plików jpg materiały zawierające informację o zadaniu (np. do strony internetowej lub mediów społecznościowych Oferenta, mediów lokalnych i innych) pokazujące efekty zapisów wynikających z ust. 1 na adres agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.  

Oferent  zobowiązany będzie do przekazania co najmniej 5 zdjęć z efektów realizacji Zadania, w jakości do druku tj. co najmniej 300 dpi oraz krótki tekst opisujący realizację zadania (do 150 słów) na adres agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, w tytule wpisując nazwę Oferenta oraz nazwę zadania. W treści wiadomości Oferent  umieści imię i nazwisko autora zdjęć z informacją czy autor wyraził zgodę na wykorzystanie załączonych zdjęć na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Samorząd Miasta Mława.