Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 lutego 2019

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

Rodzaje zadań
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2019 roku następujące zadania:

ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy;

ZADANIE II:
Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy na Estradzie w Parku Miejskim w następujące niedziele 2019 roku:
9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 11 sierpnia, 8 września;

ZADANIE III:
Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, między innymi zawartych w kalendarzu imprez na 2019 rok, a także przedsięwzięć związanych z ogłoszonym  Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.)

Termin składania ofert: do 25 marca 2019 r. (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia  2019 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2018r. – 54 500 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska,  telefon 23 654 64 33, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
•    Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r.  w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława  

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia  20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.