Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 lutego 2019

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Celem konkursu  jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym poprzez:
•    zwiększenie udziału osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym,
•    promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród osób w wieku emerytalnym,
•    zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku emerytalnym,
•    zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności osób w wieku emerytalnym,
•    przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób w wieku emerytalnym,
•    ograniczenie przejawów dyskryminacji osób w wieku emerytalnym.

Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. następujące zadania:
1.    działalność edukacyjna, zdrowotna oraz kulturalno-oświatowa na rzecz w wieku emerytalnym;
2.    tworzenie systemu ustawicznego kształcenia osób w wieku emerytalnym, samokształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji i rozwijania zainteresowań pod okiem specjalistów;
3.    stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym;
4.    poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki nt. zdrowego stylu życia);
5.    integracja osób w wieku emerytalnym (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki zapoznawcze i taneczne);
6.    zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym;
7.    czynne poradnictwo dla osób w wieku emerytalnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.)

Termin składania ofert: do 25 marca 2019 r.  (poniedziałek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2019 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2018 r. – 5 000 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 236546433, wew. 701, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
•    Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację  zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława  

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.