Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2015 roku

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 marca 2015

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2015 roku
są następujące zadania:

1. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób z niepełnosprawnością – organizowanie imprez integracyjnych – kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych;

2. Realizacja programów edukacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnoscią;

3. Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób
z niepełnosprawnością;

4. Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

Termin składania ofert: do 31 marca 2015 r. (wtorek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2014 r. – 5 .000 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 654 64 33, wew. 701e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

• ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118)

• ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm)

• Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława