Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 marca 2020

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2020 roku następujące zadanie:
organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Miasta Mława, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, w formach wyjazdowych, stacjonarnych, kolonii, biwaku, wycieczki, obozu, półkolonii, celem:
a)    promocji zdrowego, aktywnego stylu życia;
b)    zapewnienia atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
c)    nauki umiejętności społecznych chroniących przed uzależnieniami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. Poz. 452).

Termin składania ofert: do 31 marca 2020 r. (wtorek)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2020 r. (wtorek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2019 r. – 19 000,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 236543253, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej.  

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.