Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 marca 2021

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.

Celem konkursu  jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym poprzez:
1.    zwiększenie udziału osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym,
2.    promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród osób w wieku emerytalnym,
3.    zagospodarowanie czasu wolnego osób w wieku emerytalnym,
4.    zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności osób w wieku emerytalnym,
5.    przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób w wieku emerytalnym,
6.    ograniczenie przejawów dyskryminacji osób w wieku emerytalnym.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. następujące zadania:
1.    działalność edukacyjna, zdrowotna oraz kulturalnooświatowa na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2.    tworzenie systemu ustawicznego kształcenia osób w wieku emerytalnym, samokształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji i rozwijania zainteresowań pod okiem specjalistów;
3.    stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym;
4.    poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki nt. zdrowego stylu życia);
5.    integracja osób w wieku emerytalnym;
6.    zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym;
7.    czynne poradnictwo dla osób w wieku emerytalnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do 31marca 2021 r.  (środa)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2021 r. (środa)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2020 r. –  0 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta  d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, tel. kom. 604417109, -mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Podstawa prawna: Zarządzenie  Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.