Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 marca 2021

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r., podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - kulturalnego Mławy, wspieranie upowszechniania kultury w Mławie.

RODZAJE ZADAŃ

ZADANIE I:

Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy.

ZADANIE II:

Organizacja, uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości zawartych w kalendarzu imprez
na 2021 rok.

ZADANIE III:

Opracowanie scenariuszy zajęć w ramach edukacji regionalnej, dotyczących historii Miasta Mława, zabytków i ważnych miejsc, ludzi związanych z miastem oraz regionem
dla przedszkoli i szkól podstawowych.

W 2021 roku priorytetowo będą traktowane złożone oferty które dotyczą:

1)    obchodów 140 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w związku z powołanym komitetem organizacyjnym Miejskich obchodów jubileuszu 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego Miejskich obchodów jubileuszu 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie);

2)    uhonorowania postaci Tekli Bądarzewskiej, wyrażając szacunek i uznanie dla osoby i twórczości urodzonej w Mławie kompozytorki w przypadającej w 2021 roku
160 rocznicy jej śmierci.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa  tysiące złotych 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057)

Termin składania ofert: do 31marca 2021 r. (środa)

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia  2021 r. (środa)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2020 r. – 6 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska,  tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia  1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.