Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta Mława ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku

W realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem konkursowych mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.),

RODZAJE ZADAŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU

W ramach realizacji zadania realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku będą realizowane następujące rodzaje zadań:

1)    ZADANIE NR 1 – Realizacja programów edukacyjno-zdrowotnych i innych aktywnych form, ukierunkowanych na poprawę jakości życia, w szczególności służących dążeniu do trwałej abstynencji osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym kształtowaniu ich własnego rozwoju i odzyskiwaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

2)    ZADANIE NR 2 - Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Wyznacza się termin realizacji zadania od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na wzorze oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku (piątek) w Kancelarii Urzędu Miasta Mława do godz. 16:00 lub wysłać na adres Urząd Miasta w  Mławie, ul. Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku.

Informacji na temat niniejszego ogłoszenia konkursowego udziela Agnieszka Puzio–Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 23 654 56 38, wew. 411, tel. 604 417 109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl.