Gospodarka odpadami - pytania i odpowiedzi | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Gospodarka odpadami - pytania i odpowiedzi

Magdalena Grzywacz / 27 maja 2020

Od 1 lipca 2020 r. w Mławie obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nieruchomościach zamieszkałych jej wyznacznikiem będzie ilość zużywanej miesięcznie wody. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w budynkach wielolokalowych (np. sklep w bloku) będą płacić na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami.

Rada Miasta Mława przyjęła zaproponowane przez Burmistrza Miasta Mława nowe metody naliczania opłat za odbiór odpadów. W przypadku tej za odbiór odpadów od mieszkańców, dotychczasowa metoda – od osoby – okazała się nieskuteczna. Wielu właścicieli posesji nie zgłaszało bowiem wszystkich osób zamieszkujących ich domy (chodzi zarówno o lokatorów czasowo przebywających w Mławie, jak również o członków rodzin), przerzucając w ten sposób koszty na innych mieszkańców miasta.

Jakie są metody obliczania opłaty za odbiór odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6j) wymienia cztery metody obliczania opłaty za odbiór odpadów:

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od ilości zużywanej wody w danej nieruchomości,
 • od powierzchni mieszkalnej,
 • od gospodarstwa domowego.

Dlaczego woda?Dlaczego zaproponowano metodę od zużywanej miesięcznie wody?

Metoda ta ma wiele atutów:

 1. Mieszkańcy mają wpływ na ponoszone koszty związane z odpadami. Oszczędzając wodę, zyskują ekonomicznie zarówno na opłatach za wodę, jak i na tych za odpady.
 2. Metoda ta pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i produkujących śmieci. Można sprawnie zweryfikować dane.
 3. Metoda od wody spowoduje, że wszyscy solidarnie będą płacić za odpady.
 4. Metoda ta wpłynie korzystnie na środowisko, zachęci odbiorców do ograniczenia zużycia wody. Biorąc pod uwagę deficyt wody pitnej i suszę, rozwiązanie to jest korzystne dla środowiska.
 5. Zgodnie z ustawą system ma szansę się zbilansować (w czasie obowiązywania obecnej umowy na odbiór odpadów, miasto dopłaciło do systemu gospodarki odpadami 3 000 000 zł).

 

 

Symulacja kosztówJak będą obliczane koszty odbioru odpadów?

Opłata za odpady segregowane będzie stanowiła iloczyn liczby metrów sześc. zużywanej w danej nieruchomości w ciągu miesiąca wody (średniomiesięczne zużycie z czterech ostatnich miesięcy) oraz kwoty 10 zł ustalonej po przetargu.

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Płacimy 9 * 10 zł = 90 zł

Czy wszyscy muszą segregować odpady?

Tak. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby, u których stwierdzony będzie brak segregacji, będą miały naliczoną opłatę w wysokości 300 proc. opłaty podstawowej - 10 zł, czyli 30 zł za każdy metr sześcienny wody zużyty na cele bytowe w nieruchomości.

Przykład: miesięcznie moja rodzina zużywa 9 m sześc. wody. Nie segregujemy odpadów. Płacimy 3*(9 * 10 zł) = 270 zł

Obowiązek segregacjiJak urząd wyliczył kwotę za 1 metr sześcienny wody?

Opłata będzie wynikiem dzielenia kosztów związanych z odbiorem 11 500 ton odpadów produkowanych przez mieszkańców Mławy (bilans 2019 r.) przez liczbę metrów sześciennych wody z wodociągu, zużytej w 2019 roku przez gospodarstwa domowe, pomniejszoną o odczyty z zaplombowanych przez WOD-KAN podliczników (ok. 1 020 000 m sześc.). Cenę odbioru odpadów poznaliśmy po otwarciu ofert złożonych w ramach przetargu 25 maja 2020 r. - wynosi 9 719 568 zł. + koszty utrzymania systemu, w sumie ok. 10 500 000 zł.

Skąd miasto będzie wiedziało, ile metrów sześciennych wody zużywamy?

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz administratorzy wspólnot będą składać do urzędu miasta deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie których będą naliczane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami będzie średniomiesięczne zużycie wody na cele bytowe na terenie nieruchomości za cztery ostatnie miesiące.

Przykład: Jeśli ktoś złoży deklarację w czerwcu, to weźmie pod uwagę wskazania wodomierzy w okresie od lutego do końca maja.

Od całego zużycia wody w gospodarstwie domowym jednorodzinnym będzie można odjąć wskazanie podlicznika (woda z podlicznika może być przeznaczona na pielęgnację zieleni lub dla zwierząt).

Jakie koszty poniosą osoby, które nie są podłączone do wodociągu, bo mają własną studnię?

W takich przypadkach będzie przyjmowana przeciętna miesięczna norma zużycia wody wynosząca 3,5 m sześc. na osobę zamieszkującą nieruchomość. Wartość została ustalona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018 dla Mławy.

Przykład: Moja rodzina składa się z 4 osób. Nie mamy opomiarowanego zużycia wody.
Płacimy: 4*3,5*10 zł = 140 zł

Czy wszyscy będą musieli składać deklaracje i gdzie?

Wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych będą musieli złożyć nowe deklaracje. Druk deklaracji będzie można pobrać wkrótce z poradnika interesanta na stronie miasta, forma papierowa będzie dostępna w kancelarii Urzędu Miasta Mława (Mława, ul. Stary Rynek 19). Formularze będą także dostarczane do gospodarstw domowych przez pracowników Urzędu Miasta Mława. Wypełnione deklaracje będzie trzeba dostarczyć do ratusza.

Jak założyć podlicznik?

W celu założenia podlicznika należy skontaktować się z zakładem WOD-KAN. Spółka zakłada podliczniki na nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej, pobierając opłatę za każdy podlicznik.

Nieruchoności niezamieszkałeJakie opłaty za odpady ponoszą przedsiębiorcy?

Firmy, zakłady produkcyjne podpisują umowy bezpośrednio z podmiotem, który odbiera odpady. Od 1 lipca 2020 r. w ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami miasto będzie odbierać odpady od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w budynkach wielolokalowych (np. sklep w bloku).

Dla tego typu nieruchomości  – nieruchomości niezamieszkałych – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane na podstawie liczby i objętości oddawanych pojemników z odpadami. W przypadku nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniosą one:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 6,34 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 12,69 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 19,04 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 34,92 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 58,20 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 370,36 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 476,18 zł.

Dla nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przyjęto następujące stawki:

 • za pojemnik o objętości 120 l – 19,02 zł;
 • za pojemnik o objętości 240 l – 38,07 zł;
 • za pojemnik o objętości 360 l – 57,12 zł;
 • za pojemnik o objętości 660 l – 104,76 zł;
 • za pojemnik o objętości 1100 l – 174,60 zł;
 • za pojemnik o objętości 7000 l – 1111,08 zł;
 • za pojemnik o objętości 9000 l – 1428,54 zł.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM