Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja o ofercie na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym złożonej na mocy art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Agnieszka Puzio-Dębska / 27 listopada 2014

Informacja o ofercie na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym złożonej na mocy art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mława, dnia 2014-11-27

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (test jednolity DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznych Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych

Zadanie: Mikołajki Miejskie

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3 150 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych)

Czas realizowania zadania: od dnia podpisania umowy – 15.12.2014 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36),
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonych ofert w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36
  • bądź email: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl