Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Konsultacje zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 listopada 2021

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

1)    dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3,§ 13pkt 3 oraz  
§ 15 pkt 2;

2)    kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”  w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.ploraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;

2)    przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;

3)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)    osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

2)    osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”

3)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

4)    drogą elektroniczną na adres email: dialogatmazovia [dot] pl;

5)     drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu   i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialogatmazovia [dot] pl.

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo  przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania   z właściwym pracownikiem urzędu,  przyjmowani pojedynczo, zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.