Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Na jakie projekty możemy głosować w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok?

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 sierpnia 2017

Udostępniamy Państwu formularz do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś rozpoczynamy głosowanie na wybrane projekty. Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt.

Głosowanie potrwa do 15 września. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który ukończył 16 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Przez prawidłowo oddany głos rozumie się wybór jednego projektu z listy dostępnej na formularzu zgłoszeniowym poprzez postawienie znaku „X" w odpowiednim polu w kolumnie „Wybieram", wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL oraz podpisanie zawartego w formularzu oświadczenia.

Tak wypełniony formularz prosimy wrzucić do urny umieszczonej w holu wejściowym na parterze Urzędu Miasta Mława.

Głos będzie uznany za nieważny, jeśli zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt, mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, bądź dane osobowe wpisane na karcie są nieczytelne.

Poniżej opisy projektów zgłoszonych oraz zweryfikowanych pozytywnie w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz formularz zgłoszeniowy.

1. Mławskie Mini Tężnie Solankowe - w obronie naszego zdrowia

Projekt ma na celu budowę mini tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Solanka jest naturalnym surowcem posiadającym właściwości lecznicze. Mini tężnia składa się z drewnianej konstrukcji wyłożonej witkami brzozy lub tarniny w otoczeniu aerozolu bogatego w mikroelementy. Tężnie zostaną usytuowane z dwóch lokalizacjach na działkach miejskich po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji – 253 000 zł

2. Modernizacja kortów tenisowych na stadionie miejskim w Mławie przy ul. Kopernika 38

Modernizacja kortów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpisuje się z strategię działań budowy sportowych miejsc. W ramach realizacji przewiduje się zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie na niej nowej syntetycznej (np. akrylowej), w miejsce starych ścianek sugeruje się postawienie nowych, które umożliwią prowadzenie zajęć. Odbiorcami zadania będą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli mieszkańcy. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł

3. Młyn - Twoje eko miejsce z młodzieńczych lat (zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni i skweru przy ul. Mickiewicza)

Projekt dotyczy zagospodarowania miejsca przy ul. Mickiewicza, na Osiedlu Wólka w pobliżu byłego młyna. Zakłada zagospodarowanie terenu wraz z budową nawierzchni z kostki brukowej oraz budową skweru przy ul. Mickiewicza – uprzątniecie terenu, wytyczenie alejek, wytyczenie alejek, miejsc przeznaczonych na roślinność, ułożenie kostki brukowej, zamontowanie ławek wraz z małą architekturą. W ramach projektu przewidziane jest również techniczne zabezpieczenie budynku młyna. Szacunkowy koszt realizacji – 162 500 zł

4. Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - ścieżki zdrowia wraz z toaletą parkową

Projekt przewiduje wybudowanie 3 miejsc rekreacji i odpoczynku na powietrzu w śródmieściu - przy ul. Płockiej, u zbiegu ulic Płocka i Zduńska, ul. Chrobrego oraz kontenerowej toalety w parku miejskim. Kompleks ma być rozproszoną osiedlową siłownią. Przewiduje się zamontowanie w trzech lokalizacjach do 5 różnych urządzeń do ćwiczeń fitness, co będzie zachęcało do spaceru, tworząc miniścieżkę zdrowia. Na każdej wyspie znajdzie się również strefa odpoczynku z ławkami do posiedzenia. Szacunkowy koszt realizacji – 300 000 zł