Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nabór na wolne stanowiska pracy

root@npc.pl / 27 lutego 2012

Nabór na wolne stanowiska pracy

Data wpisu: 2012-02-23

WYDZIAŁ: Organizacyjny

NAZWA PROCEDURY:
Nabór na wolne stanowiska pracy

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kwestionariusz osobowy,
d. kserokopie świadectw pracy,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
f. oświadczenie o niekaralności,
g. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
h. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i. inne dokumenty w zależności od potrzeb.

II. OPŁATY
Bez opłat

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miasta Mława z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko (wymienić nazwę stanowiska). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani pisemnie na wskazany adres.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mlawa.pl/urzad-miasta/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Mława ul. Stary Rynek 19.

IV. OSOBY DO KONTAKTU (imię, nazwisko, stanowisko, pokój, tel, fax, adres e-mail)
Teresa Smolińska- Główny Specjalista ds. kadr lub Magdalena Cecelska - inspektor ds. kadrowo-oświatowych, tel. 23 654-64-33 wew. 702, fax 23 6543652, e-mail: teresa [dot] smolinskaatmlawa [dot] pl lub magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl, pokój nr 35

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin - ustalony w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie – 1 miesiąc

Sposób załatwienia : Ogłoszenie o wyniku naboru

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
brak

VII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
/ Dz.U. 2014.1202.j.t./

 

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Mława przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława (www.mlawa.pl/wolne-stanowiska-2/)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19.


Będą rozpatrywane tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji.