NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPIERANIA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA ROK 2020 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPIERANIA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA ROK 2020

Lidia Gniadek / 26 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2020

 1. Podstawa Prawna

Uchwała NR X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r.w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 10138).

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

            Dotacja celowa, zwana dalej dotacją jest przeznaczona na wykonanie zadania, o ile realizacja przyczyni się do poprawienia możliwości korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych:

 • koszty modernizacji istniejącej infrastruktury lub jej remont na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych;
 • budowa infrastruktury ogrodowej w przypadku jej braku na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości na którym położony jest RODz w przypadku braku infrastruktury ogrodowej na terenie RODz lub posiadanie infrastruktury ogrodowej w stanie technicznym wskazującym na konieczność jej modernizacji lub remontu.

 1. Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 80 % poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.
 • Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie.

Ponadto, informuje się że:

 • wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w Umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
 • dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w Umowie.
 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
 • Wniosek o udzielenie dotacji może być przesłany na adres Urzędu Miasta Mława lub złożony w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
 • Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Mława.
 • Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszeniea
 • Nabór rozpoczyna się w dniu 26 sierpnia 2020 r. Zakończenia naboru przypada na dzień 2 września 2020 r.
 1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji
 • Wnioski rozpatrywane będą przez Komisje powołaną przez Burmistrza Miasta Mława.
 • Wnioski rozpatruje się w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
 1. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
 • Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale  Nr X/1352019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019r.
 • Za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Mława.
 1. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi załącznik do Nr 1 do ogłoszenia.

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji i rozliczenia zadania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr X/1352019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.

 1. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 1. Dodatkowe informacje
 • Dotacja udzielana jest na rzecz Stowarzyszenia ogrodowego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest RODz.
 • Termin realizacji zadania – 15 października 2020 r.