Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodniej części Miasta Mława w rejonie ulicy Krajewo i granicy Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-wschodniej części Miasta Mława w rejonie ulicy Krajewo i granicy Miasta Mława

Anna Kędzierska / 10 marca 2015

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr XIX/191/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w północno-wschodniej części Miasta Mława w rejonie ulicy Krajewo i granicy Miasta Mława wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.03.2015r. do 17.04.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 13 w godz. od 800 do 1600.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.03.2015r. o godzinie 1700 w Auli Audytorium Maximum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015r.