Odbyło się II posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Odbyło się II posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 października 2015

15 września 2015 roku w sali ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się II posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Mława, przedstawiciele Rady Miasta

Po stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego p. Michał Jaros. Z powodu choroby Przewodnicząca nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu i obrady prowadził Wiceprzewodniczący. Do porządku obrad zaproponował dopisanie dodatkowego punktu – przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania inicjatywy w sprawie wzniesienia Pomnika „ Żołnierzy Wyklętych" w Mławie. Porządek obrad został przyjęty.

Wiceprzewodniczący poddał do dyskusji wcześniej przesłany wraz z porządkiem obrad projekt regulaminu pracy Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapoznano się z wytycznymi dotyczącymi ogłoszenia otwartych konkursów ofert w 2016 roku. Poddano do dyskusji kwoty przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach otwartych konkursów ofert. W toku przeprowadzonej dyskusji i argumentów postanowiono zaopiniować następujące zwiększenia kwot na realizacje zadań własnych w 2016 roku:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej

Termin ogłoszenia konkursu - I kwartał 2016 r.

Kwota planowana w budżecie – 70 000 zł (2015 r. – 60 000 zł)

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Termin ogłoszenia konkursu - listopad 2015 r.

Kwota planowana w budżecie – 250 000 zł (2015 r. – 230 000 zł)

3. Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława

Termin ogłoszenia konkursu - listopad 2015 r.

Kwota planowana w budżecie – 70 000 zł (2015 r. – 60 000 zł)

4. Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Termin ogłoszenia konkursu - I kwartał 2016 r.

Kwota planowana w budżecie – 15 000 zł (2015 r. – 10 000 zł)

5. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym

Termin ogłoszenia konkursu - I kwartał 2016 r.

Kwota planowana w budżecie – 10 000 zł (2015 r. – 10 000 zł)

6. Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom
z niepełnosprawnością

Termin ogłoszenia konkursu - I kwartał 2016 r.

Kwota planowana w budżecie – 10 000 zł (2015 r. – 5 000 zł)

7. Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych

Termin ogłoszenia konkursu - I kwartał 2016 r.

Kwota planowana w budżecie – 5 000 zł (2015 r. – 5 000 zł)

Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych samorządu Miasta Mława w formie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2016 roku.

W następnym punkcie przystąpiono do zapoznania się z projektem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. W trakcie dyskusji wystąpiono z wnioskiem o stworzenie technicznie lepszej możliwości dotyczącej nagłaśniania koncertów na Estradzie w Parku Miejskim, które są dofinansowywane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej. Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Zobowiązano także Przewodniczącego Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do przekazania stanowiska Burmistrzowi Miasta Mława.

Michał Jaros zapoznał obecnych członków Rady z propozycjami wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. Pan Michał Jaros brał udział w posiedzeniu Zespołu Weryfikacyjnego, który zajmował się weryfikacją formalno – prawną projektów zgłaszanych w ramach budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Przedstawił zestawienie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego wraz z informacjami na temat celu ich realizacji i inicjatywach, które zawierają. Po przedstawieniu propozycji projektów poinformował członków Rady, że projekty te są na etapie oceny formalnej przez Zespół Weryfikacyjny, który ostatecznie wypracuje listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Poinformował również członków Rady o tym, że to mieszkańcy miasta ostatecznie wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała idee budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Z uwagi na wiele zmian legislacyjnych w III sektorze dyskutowano nad organizacją Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mławskiego. Termin spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych uzależniony jest od możliwości czasowych trenerów, wykładowców.

Wiceprzewodniczący Rady przekazał informację o projekcie realizowanym w Mławie przez Federację Mazowia - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych pt. „Dostępne Miasta - Senior (po)Mocny w Partycypacji II. Federacja Mazowia po raz drugi realizuje projekt Aktywizacji Społecznej Osób Starszych pt. „Dostępne Miasta – Senior (po)Mocny w Partycypacji II" na terenie Mazowsza. W tym roku są to miasta Mława, Pruszków i Serock. Celem projektu jest zaktywizowanie i włączenie 60 seniorów z 3 miast województwa mazowieckiego: Mławy, Pruszkowa, Serocka do udziału w partycypacji społecznej poprzez współdecydowanie o szeroko pojętej dostępności miast (m.in. pod kątem bezpieczeństwa i dostępności architektonicznej), w których zamieszkują. Cel zostanie osiągnięty poprzez zbudowanie w każdym z wyżej wymienionych miast grupy inicjatywnej na rzecz osób starszych. Grupa zostanie przeszkolona, w czasie spotkań i warsztatów dokona diagnozy i oceny m.in. poziomu bezpieczeństwa i dostępności miejsc, w których spędzają czas, a następnie zaproponuje ewentualne zmiany. W każdym mieście zainicjuje ona proces konsultacji społecznych i przedstawi swoje postulaty władzom. Proces zakończy się wspólnym wypracowaniem rekomendacji zmian i spisaniem kontraktu społecznego, w którym obie strony zobowiążą się do podjęcia próby wdrożenia przynajmniej jednej z wypracowanych rekomendacji.

Członkowie Rady zasugerowali włączenie się w realizację projektu np. poprzez udzielenie realizatorom projektu danych, kontaktów do osób zajmujących się naborem seniorów.

Z uwagi na brak Przewodniczącej Rady punkt - Zmiany legislacyjne w III sektorze przełożono na następne spotkanie.

Zapoznano się z projektem inicjatywy wzniesienia Pomnika „ Żołnierzy Wyklętych" w Mławie w pobliżu kościoła Św. Trójcy w Mławie. Wniosek o usadowienie pomnika złożył Społeczny Komitet Budowy pomnika „Żołnierzy Wyklętych". Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania inicjatywy w sprawie wzniesienia Pomnika w Mławie.

Na tym spotkanie zakończono.