Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 sierpnia 2022

Mława, dnia 11 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych
o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie, Rejestr Starosty Mławskiego 4/2013

Zadanie: Tworzenie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi pomiędzy rozproszonymi po kraju i zagranicy Absolwentami Liceum Pedagogicznego w Mławie oraz Ich Rodzinami

Rodzaj zadania publicznego: działalność w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł)

Koszt całkowity realizacji zadania: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od 15 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonej ofercie na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl