Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 września 2022

Mława, dnia 12 września 2022 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Nr KRS 000201500

Zadanie: Remont pomnika poświęconego poległym Mławianom w Katyniu, Charkowie i Miednoje zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Mławie, przy ul. 18 Stycznia

Rodzaj zadania publicznego: działalność w zakresie w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Koszt całkowity realizacji zadania: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonej ofercie na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl (w załączeniu).

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl