Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Oferta z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - towarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 02 maja 2022

Mława, dnia 2 maja 2022 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, KRS 0000329477  

Zadanie: Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji  

Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)

Koszt całkowity realizacji zadania: 6 927,80 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem zł 80/100)

Czas realizowania zadania:  od 1 maja 2022 r.  do 29  lipca 2022 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl