Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2012 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2012 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 marca 2012

Informujmy, iż Zarządzeniami Burmistrza Miasta Mława ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2012 rok. Termin składania ofert - do 31 marca 2012 r.

Ogłoszono następujace konkursy ofert, regulaminy poniżej:

  • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2012 roku
  • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych
  • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2012 roku
  • otwarty konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2012 r.
  • otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2012 r.

 Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.

z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.);

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Informacji na temat ogłoszonych konkursów  udziela Pełnomocnik Burmistrza d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ul. Padlewskiego 13, tel. 23 654 56 80, e-mail – ratuszatmlawa [dot] pl, agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl