OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2021 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2021

Aneta Malinowska / 06 lipca 2021

1.     Podstawa Prawna
Uchwała NR X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 10138).
2.    Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
     Dotacja celowa, zwana dalej dotacją jest przeznaczona na wykonanie zadania, o ile realizacja przyczyni się do poprawienia możliwości korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych:
•    koszty modernizacji istniejącej infrastruktury lub jej remont na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych;
•    budowa infrastruktury ogrodowej w przypadku jej braku na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
3.    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
 Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości na którym położony jest RODz w przypadku braku infrastruktury ogrodowej na terenie RODz lub posiadanie infrastruktury ogrodowej w stanie technicznym wskazującym na konieczność jej modernizacji lub remontu.
4.    Wysokość dotacji
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:
•    80 % poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.
•    Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie.
Ponadto, informuje się że:
•    wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w Umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
•    dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana
w Umowie.
5.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
•    Wniosek o udzielenie dotacji może być przesłany na adres Urzędu Miasta Mława lub złożony w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
•    Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Mława.
•    Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
•    Nabór rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2021 r. a zakończenie naboru 16 lipca 2021 r.
6.    Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji
•    Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Mława.
•    Wnioski rozpatruje się w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
7.    Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
•    Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale  
Nr X/1352019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.
•    Za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Mława.
8.    Wzór umowy o udzielenie dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi załącznik
do Nr 1 do ogłoszenia.
9.    Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji i rozliczenia zadania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r. oraz Uchwałę nr 258/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”.
10.    Informacja o środkach odwoławczych
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
11.    Dodatkowe informacje
•    Dotacja udzielana jest na rzecz Stowarzyszenia ogrodowego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest RODz.
•    Termin realizacji zadania – 15 października 2021 r.