OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2022 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA NA ROK 2022

Aneta Malinowska / 21 lutego 2022

1.    Podstawa Prawna
Uchwała NR X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 10138).
2.    Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
    Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych, zwana dalej dotacją jest przeznaczona na wykonanie zadań związanych z ich rozwojem.
3.    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, na której położony jest ROD w przypadku braku infrastruktury ogrodowej na terenie ROD lub posiadanie infrastruktury ogrodowej w stanie technicznym wskazującym na konieczność jej modernizacji lub remontu.
4.    Wysokość dotacji
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:
•    80 % poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.
•    Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie.
•    Wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w Umowie, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,
•    Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy, należący do ROD, który otrzymał dofinansowanie, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
5.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
•    Wniosek o udzielenie dotacji może być przesłany na adres Urzędu Miasta Mława lub złożony w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
•    Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Mława.
•    Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
•    Nabór rozpoczyna się w dniu 21 lutego 2022 r. Zakończenie naboru przypada na dzień
7 marca 2022 r.
6.    Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji
•    Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Mława.
•    Wnioski rozpatruje się w  terminie do 7 dni od terminu ich złożenia.
7.    Wybór wniosków o udzielenie dotacji
•    Weryfikacja wniosków dokonywana będzie zgodnie z Uchwałą Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.
•    Za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Mława.
8.    Wzór umowy o udzielenie dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji stanowi załącznik
do ogłoszenia.
9.    Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji i rozliczenia zadania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr X/135/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2019 r.
10.    Informacja o środkach odwoławczych
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
11.    Dodatkowe informacje
•    Dotacja udzielana jest na rzecz Stowarzyszenia ogrodowego posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest ROD.
•    Termin realizacji zadania – 15.10.2022 r.