Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2015 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 kwietnia 2015

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2015 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2015 r. następujących dotacji:

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie
Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z miasta Mławy oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe
Kwota dotacji: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej
Kwota dotacji: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława
Zadanie: Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej
Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym w 2015 r.