Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2014 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2014 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 maja 2014

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., Burmistrz Miasta Mława postanawia udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2014 r następujących dotacji:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie

Zadanie: Program wsparcia psychicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin pt. „Ja też sobie poradzę"

Kwota dotacji: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł)

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce"

Zadanie: Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej

Kwota dotacji: 600 zł (słownie: sześćset zł)

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Zadanie: Ognisko integracyjne dla dzieci niepełnosparwnych i korzystających ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, Grupy Wsparcia "Nadzieja" i Pogotowia Lekcyjnego 2014

Kwota dotacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława

Zadanie: Organizowanie aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych - organizowanie imprez integracyjnych - kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych

Kwota dotacji: 0 zł (słownie: zero zł)

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Mława

Zadanie: Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym

Kwota dotacji: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością
w 2014 r.