Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

root@npc.pl / 12 grudnia 2007

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski:
1. Wniosek - „Oferta na realizację zadania publicznego”
2. Instrukcja wypełniania oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania

Załączniki:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
Dokumenty do wglądu:
Nie dotyczy

II. OPŁATY
Nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sekretariat Urzędu Miasta, pok. 25

IV. OSOBY DO KONTAKTU (imię, nazwisko, stanowisko, pokój, tel, fax, adres e-mail)
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Agnieszka Puzio Dębska
Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą
pok. 36, tel. 0-23 654 56 80
e-mail: infoatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy
30 dni od złożenia wniosku po ogłoszeniu konkursu
Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie
j.w.

Sposób załatwienia
1. Burmistrz Miasta Mławy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
2. Złożenie ofert – wniosków przez organizacje pozarządowe – 3o dni od czasu ogłoszenia konkursu
3. Posiedzenie komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków
4. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
5. Podpisanie umów z wybranymi organizacjami na realizację zadania publicznego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 7 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Uchwała Nr XXXVII/434/2005 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Mławskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4. Uchwała Rady Miejskiej w Mławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta Mławy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

VIII. UWAGI
nie dotyczy