Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku Miejskim | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku Miejskim

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 maja 2012

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku Miejskim

 

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w przedmiotowym zakresie.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych
w zakresie organizacji imprez w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku Miejskim.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2012 roku zadania związane
z organizacją inicjatyw, rozrywkowych imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy w Parku Miejskim, przy wykorzystaniu pozostającej w gestii Burmistrza Miasta Mława Estrady Miejskiej w czasie weekendów od 1 czerwca do 30 września 2012 r. w następujących terminach:

  • 8 lipca (niedziela)
  • 22 lipca (niedziela)
  • 12 sierpnia (niedziela)
  • 19 sierpnia (niedziela)
  • 9 września (niedziela)

Imprezy powinny rozpoczynać się o godzinie 19 i trwać przynamniej półtorej godziny. Preferowane będą imprezy o charakterze rozrywkowym, rodzinnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 12.700 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2012 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji
na dofinansowanie zadań w 2011r. – zadanie nie było realizowane

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 654-56-80, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Promocji, ul., Padlewskiego 13

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)