Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2012 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2012 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 kwietnia 2012

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2012 r.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują zadania publiczne w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie działań, inicjatyw dotyczących pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, aktywizacji osób korzystających z pomocy Społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie zadań na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców Mławy.

I. Rodzaje zadań

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2012 roku są następujące zadania:

1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej;

4. Szerzenie idei i poradnictwa prawno-społecznego.

5. Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 8.500 zł

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2012 r.

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2012 r.

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2011r. –10.000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 654-56-80, e-mail: ratuszatmlawa [dot] pl, agnieszka [dot] puzioatmlawa [dot] pl.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Urzędzie Miasta, ul. Padlewskiego 13.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)