Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 czerwca 2020

Leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie (dostępny w załączeniu).

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej osobiście bądź pocztą na adres:
Miejska  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława

Przesłanki złożenia wniosku:

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualne stopień pokrewieństwa

Dane osoby zgłoszonej do leczenia: imię i nazwisko,  adres zamieszkania,  data urodzenia, adres zamieszkania,  uzasadnienie (poprzez  udzielnie odpowiedzi na  podane we wniosku pomocnicze pytania)

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Jaki jest tryb postępowania?

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące działania:

 • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu środowiskowego /przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/, informacje od pedagoga szkolnego, Policji),
 • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika.

Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych, Sąd kieruje taką osobę na badanie.

Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie.

Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.

Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym)
 • zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie
ul. Padlewskiego 13
06-500 Mława
tel. 23 654 56 38 wew. 412