Program Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 r. wchodzą nowe warunki | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Program Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 r. wchodzą nowe warunki

Grzegorz Malon / 28 grudnia 2022

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Mławy, Właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych,

trwa nabór wniosków w trybie ciągłym na dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze dla zadań termo-modernizacyjnych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

Tutejszy Urząd zachęca do korzystania z dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Z dniem 3 stycznia 2023 r. Fundusz wprowadza do Programu zmiany umożliwiające dostosowanie oferowanych warunków do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Podwyższone zostają progi dochodowe oraz wysokość dotacji. Zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowaną ofertą programową „Czystego Powietrza” oraz korzystania ze wsparcia urzędników przy aplikowaniu o środki pomocowe. W celu usprawnienia obsługi Beneficjenta zachęcamy do wcześniejszego umawiania wizyt.

Program dedykowany jest do właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Oferuje trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodu rocznego Beneficjenta lub od dochodu przeliczeniowego przypadającego na członka tworzącego wspólne gospodarstwo domowe.

Z uwagi na osiągany dochód Program rozróżnia trzy kategorie Beneficjentów:

Beneficjenta Programu na poziomie podstawowym którym jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 135 000 zł:

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1) -4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Beneficjenta Programu na poziomie podwyższonym którym jest osoba fizyczna łącznie spełniająca następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenta na poziomie najwyższym którym jest osoba fizyczna, łącznie spełniająca następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

1. Celem programu jest:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

2. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu to:
1) Liczba budynków/lokali mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej 3 030 000 szt.;

2) Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach/lokalach mieszkalnych 3 000 000 szt.;

3) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych: 750 MWe;

4) Ograniczenie zużycia energii końcowej: 38 100 000 MWh/rok;

5) Ograniczenie emisji pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 213 000 Mg/rok;

6) Ograniczenie emisji benzo-α-pirenu: 142 Mg/rok;

7) Zmniejszenie emisji CO2: 14 200 000 Mg/rok.

3. Budżet oraz uzupełniające źródła finansowania
1) Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa - 83,3 mld zł.

2) Kredyty udzielane przez banki: 20 mld zł.

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

 

Strona internetowa „Programu Czyste Powietrze”

https://czystepowietrze.gov.pl/