Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

root@npc.pl / 26 września 2022

Cała Polska Strefą Inwestycji

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami strefy.

W województwie mazowieckim przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc publiczną w formie zwolnienie od podatku dochodowego – do 40% wartości nowej inwestycji. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych i mikro o 20%.

Nowa inwestycja rozumiana jest jako: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadnicza zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Pomoc przydzielana jest na czas określony. Dla województwa mazowieckiego jest to okres – od 12 lat do 15 lat (jest to okres na wykorzystanie pomocy publicznej).

Dla północnej części województwa mazowieckiego właściwym do udzielania ww. pomocy jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Szczegółowe informacje nt. możliwości i kryteriów otrzymania pomocy, znajdują się na stronie internetowej https://www.wmsse.com.pl/ , w zakładce „ULGA PODATKOWA” która zawiera:

  • ulga podatkowa  – podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej;
  • korzyści dla przedsiębiorcy  – informacje dotyczące wielkości pomocy publicznej, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, przykładów obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy, a także definicje mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa oraz nowej inwestycji.;
  • kto może skorzystać  – informacje kto może skorzystać ze wsparcia o zwolnieniu z podatku dochodowego;
  • kalkulator – formularz pozwalający oszacować wielkość zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu prowadzenia działalności;
  • warunki uzyskania wsparcia  - informacje dotyczące warunków, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, aby otrzymać decyzje o wsparciu, okresu ważności decyzji, kryteriów ilościowych (szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie), kryteriów jakościowych oraz procedury uzyskania decyzji o wsparciu;
  • jak uzyskać wsparcie  – informacje jak otrzymać wsparcie;
  • pliki do pobrania  – dokumenty przydatne w trakcie ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu.