Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Informacja o ofercie na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym złożonej na mocy art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikowane od
Publikowane do

Informacja o ofercie na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym złożonej na mocy art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mława, dnia 2014-06-05

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(test jednolity DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 złZadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznych Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca

Zadanie: Organizacja stacjonarnego letniego obozu wypoczynkowo – szkoleniowego w Wiśniewie

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 2 000 zł (słownie dwa tysiące złotych)

Czas realizowania zadania: 1.06.2014 – 18.08.2014

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36),
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonych ofert w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

osobiście w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36, bądź email: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/informacja-o-ofercie-na-realizacje-zadan-publicznych-o-charakterze-lokalnym-zlozonej-na-0