Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Monika Kucka


Strefa Płatnego Parkowania w Mławie

Publikowane od
Publikowane do

 Obszar SPP:

- ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,

- ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,

- ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,

- ul. 3 Maja po obu stronach,

- ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki,

- ul. Chrobrego po obu stronach,

- ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza,

- ul. Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek,

- ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

 

Czas funkcjonowania:

Od poniedziałku do piątku – w godz. od  1000 do 1800

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

Opłaty:

1)    za pierwsze pół godziny postoju 0,50zł,

2)    za pierwszą godzinę postoju 1,50zł,

3)    za drugą godzinę postoju 1,80zł,

4)    za trzecią godzinę postoju 2,00zł,

5)    za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50zł,

6)    za kartę abonamentową parkingową miesięczną 50,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie z pobraniem opłaty za jej wydanie jak za jeden abonament,

7)    za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:

-    karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00zł,

-    karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00zł,

-    karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00zł,

-    karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00zł,

8)    za parkowanie pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze SPP, parkujących na ulicy, przy której są zameldowani:

-    karta abonamentowa parkingowa miesięczna 5,00zł,

-    karta abonamentowa parkingowa roczna 60,00zł.

9)    opłata za wydanie karty abonamentowej parkingowej oraz karty abonamentowej specjalnej wynosi 5 złotych,

10)   opłata za parkowanie pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustalana jako iloczyn ilości zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.

11) opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP wniesiona w terminie 7 dni od daty nieopłaconego postoju wynosi 20 zł, a po tym terminie 50 złotych.

 

Płatności mobilne:

[1]

Należność za postój w Strefie Płatnego Parkowania można regulować przy użyciu telefonu komórkowego, korzystając z aplikacji SkyCash.  Instrukcja wykorzystania aplikacji dostępna jest w załączniku oraz na stronie  https://www.skycash.com/ .

W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację w postaci nalepki, otrzymanej w biurze SPP, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu.

[2]

Postój w SPP można opłacić również korzystając z aplikacji CityParkApp. Instrukcja korzystania z aplikacji znajduje się na stronie  https://www.cityparkapp.pl/ . Identyfikator należy umieścić za przednią szybą samochodu, można go wydrukować poniżej lub odebrać w biurze SPP. Dla osób korzystających z płatności mobilnych poprzez  CityParkApp uruchomiono specjalną infolinię pod numerem telefonu: 801 066 135.

 

Zerowa stawka opłaty za parkowanie w SPP dla pojazdów:

1)   Straży Miejskiej,

2)  obsługujących mienie komunalne i administrujących drogami miejskimi:

-    Zakład Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Mławie,

-    Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o. o. w Mławie,

3) oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, o której mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012.1137 z późniejszymi zmianami). Powyższe dotyczy także opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy.

4)    służb prowadzących eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych, m.in.:

-    Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie,

-    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie,

-    Zakład Energetyczny,

-    Zakład Gazowniczy,

-    Telekomunikacja Polska S.A. i inne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

5)    przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym,

6)    służbowych Stacji Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas.

Dysponentom tych pojazdów wydaje się kartę abonamentową specjalną.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

Mława, ul. Warszawska 1/8, tel. 23 654 55 09

Biuro czynne:

- poniedziałek 900 do 1700

- od wtorku do piątku 800 do 1600

 

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/strefa-platnego-parkowania-w-mlawie