Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Przyznane dotacje w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Publikowane od

OS.524.4.2019.AD

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r., wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r. następujących dotacji:

1.    Bank Żywności w Ciechanowie
Zadanie: Bankowa pomoc żywnościowa dla osób w trudnej sytuacji życiowej z miasta Mławy
Kwota dotacji: 7 000 zł

2.    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Kwota dotacji: 5 000 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/przyznane-dotacje-w-otwartym-konkursie-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-2