Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r.

Publikowane od

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r., wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. następujących dotacji:

1)    Bank Żywności w Ciechanowie
Zadanie: Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Mławy, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
Kwota dotacji: 9 400,00 zł

2)    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
Kwota dotacji: 5 600,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r.


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom