Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Elżbieta Zembrzuska


Trwają kontrole umów na odbieranie odpadów.

Publikowane od

Trwają kontrole umów na odbieranie odpadów. Wszyscy właściciele nieruchomości nazywanych potocznie „niezamieszkałymi”  powinni płacić za odpady. O jakie nieruchomości chodzi? Chodzi o nieruchomości i lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Część z nich objęta jest systemem odbioru odpadów zorganizowany przez gminę (miasto), właściciele zadeklarowali się do niego i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a miasto organizuje systematyczny odbiór odpadów. Co z pozostałymi? Otóż właściciel nieruchomości, który nie jest zobowiązany do ponoszenia opłaty na rzecz gminy powinien we własnym zakresie zawrzeć umowę na odbieranie odpadów z podmiotem uprawnionym i ją realizować. Oznacza to, że powinien oddawać odpady pochodzące z działalności gospodarczej do odbioru temu podmiotowi i na jego rzecz wnosić stosowne opłaty za realizację usługi. Jak jest w praktyce? Wielu świadomych i uczciwych mieszkańców miasta działa jak należy. I tym bardzo dziękujemy ! Wiedzą, że to ich obowiązek ustawowy, a za brakiem wykonania obowiązku ustawowego zwykle kryje się sankcja (kara w postaci mandatu lub grzywny). Jednak wciąż można w mieście dostrzec obrazki wynoszenia z lokali użytkowych foliowych toreb z odpadami na zakończenie dnia i zabieranie ich do domu. Tego robić nie wolno, to niezgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ponadto odpady trafiają wtedy do strumienia, za który płaci gmina (miasto) i tu koło się zamyka. Płacimy wtedy więcej, my – wszyscy mieszkańcy. Bo finansowanie odbioru gminnego strumienia odpadów odbywa się z opłat za odpady, które wnosimy. Im więcej odpadów (gmina płaci za tonę), tym większą opłatę zapłaci mieszkaniec.  Dlatego trwają kontrole umów, funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzą w najbliższym czasie każdą nieruchomość „niezamieszkałą”. Sprawdzą, nie tylko czy jest umowa, ale także czy zapewnia odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława. Sprawdzą także, czy umowa działa – czy w jej ramach wykonywany jest odbiór odpadów i płatność za ten odbiór, bo umowa nie może być zawarta tylko dla pozoru. Prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowanie do kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów oraz potwierdzeń odbiorów tych odpadów/potwierdzeń płatności za wykonane odbiory za ostatnie 3 miesiące. Strażnicy odwiedzą każdego – tych
z Państwa, którzy mają wszystko jak należy prosimy o cierpliwość. Pozostałym doradzamy jak najszybsze uporządkowanie spraw związanych z legalnym pozbywaniem się odpadów – podmioty,  z którymi można zawrzeć umowę można znaleźć w Rejestrze Działalności Regulowanej dostępnym pod linkiem: https://bip.mlawa.pl/artykul/wykaz-podmiotow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania

Każdy powinien płacić za siebie. To nie ulega wątpliwości. Dbajmy o to wszyscy.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/trwaja-kontrole-umow-na-odbieranie-odpadow