Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Ruszają prace nad opracowaniem WPGO

Publikowane od

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,
 • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
 • Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Czego dotyczy opracowanie

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wypełnij ankietę

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Ankietę można przesyłać w terminie od 16 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. w następujący sposób:

 • mieszkańcy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms i przesłanie elektronicznie lub wypełnienie ankiety w MS Word i wysłanie do urzędu w formie papierowej (nie wymaga się podpisywania i podawania danych osobowych wypełniającego ankietę – jedynie gminę, z której pochodzi mieszkaniec i przedział wiekowy)
 • gminy i związki gmin, starostwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów:
  • posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms (w przeglądarce MS Edge!), ściągnięcie ankiety do pdf i opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i wysłanie na adres pgowm2030at[2]mazovia [dot] pl (pgowm2030[at]mazovia[dot]pl), lub
  • nieposiadające kwalifikowanego podpisy elektronicznego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms oraz wypełnienie ankiety w MS Word, opatrzenie podpisem przez osobę uprawnioną oraz przesłanie w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
al. "Solidarności" 61,
03-402 Warszawa

W przypadku braku możliwości przesłania ankiety w formie elektronicznej prosimy o wysłanie jej tylko w wersji papierowej na wskazany wyżej adres lub przekazanie informacji ustnie (do protokołu) poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod numerami telefonów: 22 356 3839, 22 5979092, 22 5979094, 22 5979076, którzy udzielają informacji w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod ww. nr telefonów.

Zestawienie ankiet do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 – kliknij tutaj.

UMWM

fot.: PxHere


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-wpgo