Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Trwają prace nad planem gospodarki odpadami. Ankiety można wysyłać do 31 lipca

Publikowane od

Zarząd Województwa Mazowieckiego kontynuuje prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,
 • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
 • Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Czego dotyczy opracowanie

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wypełnij ankietę

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Ankiety można przesyłać w przedłużonym terminie do 31 lipca 2023 r. w następujący sposób:

 • mieszkańcy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms i przesłanie elektronicznie lub wypełnienie ankiety w MS Word i wysłanie do urzędu w formie papierowej (nie wymaga się podpisywania i podawania danych osobowych wypełniającego ankietę – jedynie gminę, z której pochodzi mieszkaniec i przedział wiekowy)
 • gminy i związki gmin, starostwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów:
  • posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms (w przeglądarce MS Edge!), ściągnięcie ankiety do pdf i opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i wysłanie na adres pgowm2030at[2]mazovia [dot] pl (pgowm2030[at]mazovia[dot]pl), lub
  • nieposiadające kwalifikowanego podpisy elektronicznego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms oraz wypełnienie ankiety w MS Word, opatrzenie podpisem przez osobę uprawnioną oraz przesłanie w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
al. "Solidarności" 61,
03-402 Warszawa

W przypadku braku możliwości przesłania ankiety w formie elektronicznej prosimy o wysłanie jej tylko w wersji papierowej na wskazany wyżej adres lub przekazanie informacji ustnie (do protokołu) poprzez kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod numerami telefonów: 22 356 3839, 22 5979092, 22 5979094, 22 5979076, którzy udzielają informacji w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod ww. nr telefonów.

Zestawienie ankiet do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 – kliknij tutaj.

UMWM

fot.: PxHere


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/trwaja-prace-nad-planem-gospodarki-odpadami-ankiety-mozna-wysylac-do-31-lipca