Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.um.gov.pl)

Autor: admin_vobacom


Rozpoczynamy kontrole szamb

Publikowane od

Na terenie wielu gmin w Polsce trwają zmasowane kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Obowiązek kontroli każdej nieruchomości w tym zakresie co najmniej raz na 2 lata nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Takie kontrole rozpoczynają się także w Mławie – za niewykonywanie tych kontroli gminie zagraża kara.

Kontrole będą prowadzone na dokumentach, przez pracowników posiadających stosowne  upoważnienia Burmistrza. Właściciele nieruchomości będą wzywani do stawienia się w Urzędzie w celu podjęcia udziału w kontroli oraz dostarczenia (okazania) dokumentów przewidzianych ustawą. Zgodnie z art. 6 ustawy właściciel nieruchomości nie podłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej fakt pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości obowiązany jest udokumentować w formie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia takich usług oraz poprzez okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrolowany obowiązany jest także do okazania innych dokumentów związanych z zakresem kontroli.

Właścicieli nieruchomości prosimy o przygotowanie dokumentów do kontroli, a tych z Państwa,  którzy umów na opróżnianie szamba zawartych na piśmie jeszcze nie posiadają prosimy o jak najszybsze ich zawarcie.

Zgodnie z przepisami kontrolujący mają prawo wzywania osób, żądania pisemnych lub ustnych informacji podczas kontroli oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, zaś właściciel nieruchomości wytypowanej do kontroli obowiązany jest umożliwić jej przeprowadzenie.

Właścicieli nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie  prosimy o współpracę – wtedy cały proces kontroli będzie dla wszystkich mniej uciążliwy.

Pod tekstem zamieszczamy zaktualizowane (po zmianie ustawy) zarządzenie Burmistrza ze schematem przebiegu kontroli oraz wykaz podmiotów uprawnionych, z którymi można zawrzeć umowę na opróżnianie szamba/osadnika.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.um.gov.pl/artykul/rozpoczynamy-kontrole-szamb-0